• Jai Yadav News, 506, Sarathi Shelters, AIR Bypass Road, Tirupati, Andhra Pradesh 517501

  • Phone: 8374096999

  • Fax: NA

  • Skype: YSYadav

  • Email: editor@jaiyadav.com

  • www.jaiyadavnews.com